Gezond Verstand, denk met ons mee!

Ons verhaal

Veel gaat goed in Goirle en Riel, maar veel zaken kunnen en moeten beter. Gezond Verstand Goirle Riel staat voor lokale belangen en wil er zijn voor alle inwoners, ongeacht hun politieke kleur. We willen een gemeenteraad die er voor iedereen is en niet voor een klein clubje dicht bij het vuur.
Op 16 maart valt er echt wat te kiezen. Blijven de traditionele partijen met hun vastgeroeste politiek aan de macht? Of kiest Goirle en Riel voor een andere koers. Een politiek waarin de kennis en visie van inwoners wordt gevraagd en gebruikt bij het maken van plannen en het nemen van beslissingen voor onze gemeente. Stem je op Gezond Verstand Goirle Riel, dan wil je meedoen en er samen met ons voor zorgen dat het beter gaat in onze gemeente.
Gezond Verstand Goirle Riel is niet opgericht als politieke partij. We hebben geen politieke kleur! Het is een gezellig maar ook serieus netwerk van inwoners van Goirle en Riel die samen nadenken, brainstormen en discussiëren over actuele (politieke) zaken die in onze gemeente spelen. Wij zijn ervan overtuigd dat er in Goirle en Riel veel kennis zit waarmee we via de gemeenteraad advies en sturing kunnen geven aan het college van Burgemeesters en Wethouders. We weten met z’n allen heel veel en hoeven echt niet voor ieder vraagstuk een duur extern bureau in te huren.
Via periodieke bijeenkomsten en een laagdrempelige bereikbaarheid geef je je stem niet voor 4 jaar weg, maar praat je 4 jaar lang zelf mee! Met onze gezamenlijke kennis, visie en netwerk kunnen we goede ideeën ten uitvoer brengen en opkomende uitdagingen analyseren en aangaan. Om van daaruit het College van Burgemeester en Wethouders de goede richting te wijzen moeten we goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.
Stem je op Gezond Verstand Goirle Riel, dan vind je de volgende kernwaarden belangrijk:
 • Dienstbaar
 • Betrouwbaar
 • Praktisch
 • Gebruik kennis en netwerk van inwoners
 • Zaken niet moeilijker maken dan ze zijn
 • Simpele oplossingen voor complexe problemen
 • Met gezond verstand, niet te ingewikkeld doen
Doe je mee met Gezond Verstand dan denk je mee over:
 • Een meer dienstbare gemeente
 • Nieuwe politiek op vier niveaus
 • Een financieel gezonde gemeente
 • Wonen en bouwen in Goirle en Riel
 • Goed leven in Goirle en Riel
 • Een zorgzaam Goirle en Riel
 • Een goed ondernemersklimaat in Goirle en Riel

Stem met je gezonde verstand!

Onze uitgangspunten

 1. Gezond verstand wil inwoners vooraf betrekken bij het vormen van ideeën en plannen en het nemen van grote beslissingen. Niet eerst ambtelijk gigantische stukken produceren en externe bureaus inschakelen om rapporten te laten schrijven. Benut eerst de kennis, ervaring en het netwerk van de inwoners. Via denktanks kunnen deze deskundigen de gemeente richting geven.

 2. Wij willen een nieuw vergadermodel voor de raad dat minder beslag legt op tijd en veel meer betrokkenheid oplevert. We laten het huidige vergadermodel los. We vergaderen roulerend op actuele locaties in de dorpen met en tussen de mensen die ertoe doen. De besluitvormende vergaderingen vinden uiteraard wel in de raadszaal plaats.

 3. Het college moet meer transparant vergaderen. De vergaderagenda moet voortaan vooraf openbaar gemaakt worden. Ook verslagen en besluitenlijsten moeten voortaan direct online inzichtelijk zijn.

 4. Ambtelijk willen we de transparantie ook vergroten. De wet openbaarheid van bestuur moet de norm zijn. Belanghebbenden moeten hiertoe geen verzoek in hoeven dienen maar direct inzicht krijgen in hun eigen dossier. 


De gemeente staat er financieel slecht voor en er is een gebrek aan visie bij de huidige bestuurders. De gemeentelijke reserves zijn de afgelopen 4 jaar met miljoenen gedaald. Om dit lek te dichten moeten de financiën vanuit een ander perspectief bekeken worden.

Geld stroomt vooral in grote programma’s zoals aanbestedingen, zorg en de eigen organisatie. Daar moet het geld dus gezocht worden, niet in zaken die niet de oorzaak van de tekorten zijn. Bekeken moet worden wat slimmer, efficiënter, transparanter en hierdoor goedkoper kan en welke taken persé moeten of niet hoeven.

Bezuinigen op sport en cultuur keuren wij af. Belastingen verhogen (zoals de OZB), de milieustraat duurder maken en hondenbelasting heffen is onrechtvaardig. Hierdoor worden de inwoners extra belast zonder een perspectief op het oplossen van de oorzaken van de tekorten. Er moet altijd eerst naar de eigen organisatie gekeken worden; verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Er zijn te weinig woningen voor starters waardoor jongeren de gemeente verlaten. Ook zijn er te weinig seniorenwoningen waardoor de doorstroming vastloopt. Hierdoor lopen de huizenprijzen enorm op. Jongeren en ouderen moeten in onze dorpen kunnen blijven wonen. We staan dus voor een ongekende woningbouwopgave.

Van plannen naar uitvoering duurt in onze gemeente te lang. Hierdoor zijn de afgelopen jaren veel te weinig woningen gebouwd. Gezond Verstand Goirle Riel wil dat er de komende vier jaar per jaar minimaal 200 woningen in Goirle en 30 woningen in Riel worden gebouwd. Hiervoor is meer flexibiliteit nodig en de procedures moeten verkort worden.

Verder dient de gemeente meer de regie te nemen bij de grote bouwprojecten, zoals de Bakertand. De gemeente Goirle moet eisen gaan stellen (kaders scheppen) aan projectontwikkelaars van bouwprojecten, met betrekking tot sociale woningbouw en woningbouw voor starters en senioren. Het is te gek voor woorden dat belangrijke locaties in het centrum van Goirle nog steeds braak liggen. Waar het past zouden winkels omgezet kunnen worden naar wonen.

Ook bouwen in het sociale huur- en koopsegment is gigantisch achtergebleven. Hierop dient versnelling te komen. De startersregeling moet aan de eisen van de tijd worden aangepast. Bij nieuwbouwprojecten moet voorrang worden verleend aan eigen inwoners en mensen met economische binding.

Ook duurzame en digitale innovatie moet worden gestimuleerd. Denk aan de aanleg van glasvezel in de hele gemeente.

Mensen moeten zich thuis voelen in onze dorpen. Het is fijn als je dorpsgenoten kent. Dat zorgt ook voor een stuk veiligheid. Maatschappelijke initiatieven en sociale contacten moeten worden gestimuleerd.

Behoud en ondersteuning van de bestaande culturele faciliteiten, gilden en (sport)verenigingen is belangrijk voor de identiteit van de gemeente. Ze verbinden, verbroederen en zorgen voor een gezond leefklimaat. Hierdoor blijven Goirle en Riel vitale dorpen met een actief sociaal (verenigings)leven!

De gemeente moet investeren in cultuur, sport en het verenigingsleven. Hier mag niet meer op bezuinigd worden. Om het sportklimaat in Goirle te verbeteren moeten de sportparken op orde zijn. Deze dienen ingericht te worden voor meer flexibel gebruik, met meer mogelijkheden voor andere sporten en betere parkeerfaciliteiten.

De jeugd heeft de toekomst. Daarom moet de gemeente meer investeren in speelvoorzieningen, goede faciliteiten en voorzieningen voor jeugd op geschikte locaties. De functies van Mainframe moeten behouden blijven en gefaciliteerd worden.

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving. Waar sport, horeca, cultuur en verenigingsleven wegvallen, verdwijnt het ‘samen’ uit de samenleving. De kracht van cultuur om het leven zin, waarde, duiding en plezier te geven, werd de afgelopen twee coronajaren explicieter onderstreept.

Sociaal-culturele en wijkcentra zijn de huiskamers van onze dorpen en moeten dat blijven. Zij moeten blijvend ondersteund worden. Het Jan van Besouw is het bruisende sociaal culturele hart van Goirle, daar zijn we trots op. De ruime opzet van het gebouw biedt talloze mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Hierin passen wellicht de functies van het zorgcentrum ’t Loket. De hierdoor vrijgekomen ruimte kan dan getransformeerd worden tot woningbouwlocatie.

Er dient onderzocht te worden hoe de horecafunctie van het Jan van Besouw kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door er een sfeervol en knusse horecagelegenheid van te maken. Meer commerciële en of private uitbating dient op de kortst mogelijke termijn te worden bekeken. De fysieke aansluiting bij de rest van de horeca in het centrum van Goirle moet beter.

Geluidsoverlast van de A58 dient te worden aangepakt. Een substantieel gedeelte van onze gemeente heeft daar last van. Door belanghebbenden is reeds een stichting opgericht die al veel kennis heeft vergaard. De gemeente moet samen met deze stichting en haar achterban kijken wat de beste oplossing is. Ideeën als een zonnepanelenwand in combinatie met het mogelijk maken van meer woningbouw ter plaatse (Barbara Benzpark) kan ervoor zorgen dat de oplossing geen geld kost maar wellicht geld oplevert. Wij geloven niet in de genoemde kosten van 12 miljoen voor de oplossing van deze geluidsoverlast. Er zijn diverse goedkopere alternatieven.

Onze mooie natuurgebieden verdienen gerespecteerd te worden, we moeten er zuinig op zijn.

De gemeente moet fietsverkeer in en rondom onze gemeente stimuleren en beter faciliteren. Zo moet de fysieke infrastructurele aansluiting bij Tilburg beter. Gezond Verstand Goirle Riel pleit daarom voor een veilige snelfietsverbinding van Goirle naar Tilburg, een vrij-liggend fietspad van Riel naar Gilze en een elektrische snelbusverbinding.

De gemeente Goirle valt qua omvang tussen het servet en het tafellaken. Al jaren wordt geworsteld om de financiën gezond en de begroting sluitend te houden. De gemeente moet snel orde op zaken stellen, anders hoeft er geen keuze meer gemaakt te worden over zelfstandigheid. Hiertoe moet snel een taskforce opgericht worden, die de mogelijkheden onderzoekt en de strategie vaststelt.

Inwoners moeten hierbij betrokken worden in plaats van deskundigen van buiten de gemeente een kostbaar onderzoek te laten doen. Groeien alleen is niet de oplossing, zeker niet als we niet snel de juiste woningen kunnen bouwen. Besparen op zorgkosten gaat niet als we niet eerst investeren in adequate faciliteiten voor jeugd(zorg) en ouderen(zorg) en ondersteuning van mensen die niet zelfstandig hun weg in de maatschappij vinden.

Inkrimping van het ambtelijk apparaat is mogelijk maar na een discussie over de gemeentelijke taken. Wat moet de gemeente doen en wat kan aan inwoners en verenigingen worden overgelaten? Veel gemeentelijke taken zijn reeds ondergebracht in regionale samenwerkingen of gemeenschappelijke regelingen. De Gemeente moet zich beperken tot haar wettelijke taken en deze zo efficiënt mogelijk uitvoeren.

In Goirle en Riel moeten inwoners zich thuis en op straat veilig voelen. Voetpaden moeten goed onderhouden worden. Er moeten voldoende veilige oversteekplaatsen voor voetgangers komen. Straten en fietsverbindingen in de kernen en in het buitengebied moeten goed verlicht zijn. Stoepen, straten en fietsverbindingen moeten beter schoongehouden worden. Fietsverbindingen, zoals het Bels Lijntje moeten in de winter worden gestrooid en schoongehouden worden. Nu kun je precies zien waar de grens met Tilburg ligt als het gesneeuwd heeft.

Voor vandalisme en mishandeling dient in Goirle geen plaats te zijn. Daders moeten worden opgespoord en aangepakt. Op kwetsbare plaatsen zal extra toezicht gehouden moeten worden, zowel fysiek als digitaal.

Voor (zware) criminaliteit en ondermijning is geen plaats in Goirle en Riel. De gemeente moet blijvend inzetten op opsporing, afpakken en aanpakken van daders.

De vrijwillige brandweer in Goirle en Riel wordt blijvend ondersteund en gefaciliteerd.

Kwetsbare inwoners verdienen goede ondersteuning. De gemeente moet hierin blijven voorzien. We streven naar een samenleving waar iedereen erbij hoort en eraan kan meedoen. Deze inwoners leveren ook een maatschappelijke bijdrage. Leeftijd of beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving.

Onze samenleving wordt gemaakt door het gezin, de buurt, de school, het werk, de sport en het uitgaansleven. De (gemeentelijke) overheid moet blijven zorgen voor het vangnet voor wie buiten de boot valt of dreigt te vallen. Het initiatief ‘Eén tegen eenzaamheid’ moet door de gemeente blijvend worden ondersteund.

Er ontstaat de komende jaren extra financiële druk op het gebied van zorg. Dit komt onder andere doordat mensen geacht worden steeds langer zelfstandig te blijven wonen terwijl tegelijkertijd minder familieleden en naasten beschikbaar zijn om hen te helpen. Dit laatste is het gevolg van de stijgende werkdruk en de noodzaak van familieleden om, wegens gebrek aan woningen, verder weg te gaan wonen of uit te moeten wijken naar andere gemeentes.

De kosten van Jeugdzorg lopen in Goirle de laatste jaren sterk uit de pas met andere gemeenten. Dit terwijl de vraag naar jeugdzorg in dezelfde periode niet sterk gestegen is. Er moet snel een grondige analyse van de kosten en aanbestedingen worden uitgevoerd om dit lek boven water te krijgen en te dichten zodat het voor zorg en welzijn bedoelde geld weer op de goede plek kan belanden.

De gemeente moet trots zijn op haar ondernemers. Ondernemers zorgen voor bedrijvigheid, werkgelegenheid en amusement. Ondernemers en bedrijven zijn het economische motorblok van onze samenleving. Het lijkt er soms op dat we dat in Goirle vergeten zijn. Ondernemers moeten beter worden gefaciliteerd door de gemeente.

De Goirlese en Rielse ondernemers verdienen steun van de gemeente voor duurzame initiatieven en innovaties. Samen met ondernemers moet worden bekeken wat mogelijk is en gerealiseerd kan worden. Initiatieven dienen te worden omarmd en niet bij voorbaat sceptisch ontvangen of tegengewerkt te worden.

Goirle en Riel hebben Tijvoort en Veertels als bedrijventerreinen waar lokale ondernemers kunnen werken. Deze bedrijventerreinen moeten in de toekomst bestemd blijven voor bedrijvigheid. Woningbouw op of nabij de bedrijventerreinen dient zoveel mogelijk te worden beperkt omdat deze functies niet goed bij elkaar passen.

De horeca in Goirle en Riel heeft een belangrijke sociale functie. Deze willen we graag behouden. De gemeente moet hierin meer faciliteren. Bovendien hebben ondernemers in de horeca en recreatie een hele lastige periode achter de rug. Wat ons betreft zou de gemeente hen moeten ontzien met belastingen, naar het voorbeeld van de gemeente Tilburg. Ondanks de grote vraag naar wonen, dient de horeca-capaciteit in Goirle en Riel echt behouden te blijven.

De recreatiemogelijkheden in Goirle en Riel zijn te beperkt. Onze gemeente heeft een gunstige ligging ten opzichte van de Regte Heide, De Efteling, de Beekse Bergen en bosgebied Gorp en Rovert. Kleinschalig toerisme in onze dorpen moet worden gestimuleerd. Dit zorgt voor meer omzet voor horeca en detailhandel.

Natuur, recreatie en agrarisch ondernemen zijn belangrijke functies en moeten beter op elkaar afgestemd worden. Agrarische activiteiten moeten mogelijk blijven al dan niet in combinatie met boerderijwinkelverkoop en zorgfuncties. Agrarische ondernemers mogen lokaal niet worden belast met extra beleid. Dat gebeurt al voldoende door regels die nationaal en provinciaal van toepassing zijn.

De gemeente Goirle moet zich meer proactief opstellen ten aanzien van de wateropgave rondom de Leij. De landbouw biedt oplossingen hiertoe. Door een betere samenwerking met de provincie en de waterschappen moeten de kansen voor Goirle en Riel hierin beter worden benut.

Zoals het nu is kan het niet blijven

Onze speerpunten 2022 - 2026

 • Gratis milieustraat, beter bereikbaar
 • Dienstverlening wordt een wethouderportefeuille
 • Eerst mediation, daarna pas bezwaar en beroep
 • Er moet een gemeentelijk ombudsman komen
 • Nieuw vergadermodel; de gemeenteraad gaat meer naar de inwoners toe
 • Transparantere besluitvorming
 • Geld besparen op eigen organisatie
 • Geld besparen op besturen
 • Geld besparen aanbestedingen
 • OZB verlagen
 • Geen extra of hogere lasten voor ondernemers in Goirle en Riel
 • Grip op kosten sociaal domein, specifiek ook inkoop zorgcontract
 • Minimaal 200 woningen per jaar in Goirle erbij
 • Minimaal 30 woningen in Riel per jaar erbij
 • Bouwen om starters en senioren te behouden
 • Starterslening opwaarderen
 • Geluidsoverlast A58 aanpakken
 • Parkeren blijft gratis in Goirle en Riel
 • Er komt een snelfietsverbinding naar Tilburg
 • Meer speelvoorzieningen voor jeugd
 • Oriëntatie op de toekomst, door gesprekken met inwoners
 • Zelfstandig blijven als dat verstandig is
 • Meer uitvoerende taken overlaten aan (sport)verenigingen
 • Jongerenwerk blijvend ondersteunen
 • Structureel investeren in een cultureel netwerk voor cultuureducatie en -participatie
 • Meer inwoners letterlijk in beweging krijgen door sport

Een partij met leden die je wel kan bereiken

Kandidatenlijst

Gemeenteraad verkiezingen 2022

 1. Corné de Rooij Riel
 2. Nancy Jansen-van Iersel Goirle
 3. Teun van den Brand Riel
 4. Jelle van Loon Goirle
 5. Sanna Weustink-van Wouwe Goirle
 6. Paul Verlaan Goirle
 7. Joris Duijsters Goirle
 8. Herman Stroucken Riel
 9. Angela Oomen-Vromans Riel
 10. Ad Mallens Goirle
 11. Maarten Scholtze Goirle
 12. Frank Schellekens Goirle
 13. Thea Vermeer-van den Broek Goirle
 14. Bart van de Pol Goirle
 15. Harry Cuijpers Goirle
 16. Wilma van den Brand-Sprangers Riel
 17. Moniek van Raak Goirle
 18. Jack Nouwens Goirle
 19. Joost Mourus Goirle
 20. Wilma Steurs-Maas Goirle
 21. Frans Oerlemans Goirle
 22. Eric Sweens Riel
 23. Jeroen Everling Riel
 24. Marjo Schellekens-de Kort Goirle
 25. Inge van der Horst Dölsach
 26. Suzanne Bruijns-Oerlemans Goirle
 27. Zeb van der Heijden Riel
 28. Koen de Jong Goirle
 29. Martijn Schellekens Riel
 30. Nick Noorman van der Dussen Goirle

vlnr:
Sanna Weustink-van Wouwe (nr. 5), Jelle van Loon (nr. 4), Corné de Rooij (nr. 1), Teun van den Brand (nr. 3) en Nancy Jansen-van Iersel (nr. 2)